Opleiding tot Internist

Medische vervolgopleiding Interne Geneeskunde

De Interne Geneeskunde verzorgt al sinds de oprichting van het ziekenhuis in 1898 een opleiding tot internist. Opleiden is voor ons van nature met de dagelijkse patiëntenzorg verweven. Wij werken graag met enthousiaste/gepassioneerde life long learners met een proactieve houding, die open staan voor feedback en zich kritisch opstellen t.a.v. het werkproces. De opleidingsgroep stimuleert je ontwikkeling en ondersteunt je in je opleidingsdoelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid in je opleidingsproces is daarbij een belangrijk uitgangspunt.  

Bij OLVG zit je voor de opleiding op de plek waar 'het gebeurt'! De opleiding vindt plaats in een klimaat waar een hoog streefniveau is ingebed in een open professionele omgeving. Alle differentiaties zijn vertegenwoordigd en geeft jou als aios vele keuzemogelijkheden. De patiëntenpopulatie is multicultureel en zeer gevarieerd. Op de grote SEH krijg je te maken met veel acute interne geneeskunde. Daarnaast hebben we het grootste hiv-behandelcentrum van Nederland, het oncologie centrum Amsterdam en een Level III ICU. Ook is er een grote populatie diabetespatiënten en patiënten met chronische nierschade. Dit alles maakt dat het gehele internistisch spectrum aan problematiek voorbijkomt. 

 

De opleiding tot internist binnen cluster Amsterdam UMC

De opleiding Interne Geneeskunde OLVG sluit aan bij de regionale opleiding tot internist van Amsterdam UMC. In OLVG kan maximaal 4 jaar van de opleiding Interne Geneeskunde doorlopen worden. Een groot deel van de aios starten met het 1ste jaar in OLVG. Het is echter ook mogelijk overige verplichte of keuzestages in OLVG te volgen. Daarnaast worden (onderdelen van) enkelvoudige en meervoudige differentiaties aangeboden in samenwerking met Amsterdam UMC.

Wanneer de opleiding is gestart in OLVG, wordt het moment van het voortzetten van de opleiding in Amsterdam UMC bepaald in overleg tussen de aios, de perifere opleider en de regionale hoofdopleider. Dit is afhankelijk van de te volgen stages en de te verwerven vaardigheden en competenties van de betrokken aios.

In de opleidingsregio worden in onderlinge samenwerkingen tussen alle betrokken ziekenhuizen vrijwel alle stages uit Intellect aangeboden. Deze samenwerkingsverbanden met Amsterdam UMC zijn geformaliseerd.

De vooropleiding tot cardioloog, MDL-arts, longarts en geriater

OLVG sluit ook aan bij de landelijke opleidingen van cardiologie, MDL-ziekten, longziekten en geriatrie. In het algemeen bestaat de vooropleiding uit een zaalstage van 12 maanden. Dit wordt in jaar 2 gevolgd door 2 of 3 stageonderdelen van 4 maanden afhankelijk van welke vooropleiding wordt gedaan. Deze stages zijn: Intensive Care, longziekten, cardiologie, en nefrologie. Ook een polikliniekstage of stage oncologie behoort tot de mogelijkheden.

Over het opleidingsteam

Alle internisten dragen bij aan opleidingstaken en zijn ieder op hun eigen manier active teachers. De opleidingsgroep is laagdrempelig benaderbaar voor supervisie. De internisten hebben allen de Teach the Teachers basismodule gevolgd. De opleidingsgroep bewaakt de (individuele) medisch-inhoudelijke en professionele voortgang van de aios en begeleidt de aios tijdens de gehele opleidingsperiode. De supervisoren worden betrokken bij de beoordelings- en toetsingsmomenten van de aios. Daarnaast is elke supervisor als mentor gekoppeld aan een aios. Voor de beginnende aios wordt een ‘buddy’, zijnde een oudere aios, aangewezen. Vitaliteit en een goede werk-privé balans staan hoog in het vaandel. OLVG biedt ook interne coaching aan voor aios.

Wij bieden

 • Het hele internistisch spectrum aan problematiek: van basis algemene interne tot complexe multi-morbiditeit;
 • Specifieke aandacht voor medisch handelen en klinisch redeneren
 • Een gevarieerde patiëntenpopulatie: van daklozen tot bewoners van de grachtengordel;
 • Een grote patiëntenstroom met een variatie aan ziektebeelden waardoor je routine opbouwt en leert time managen;
 • Een grote spoedeisende hulp, waardoor je adequaat spoedeisende patiënten leert opvangen;
 • Uitwisselingsstages tussen locatie Oost en West: d.m.v. keuze van locatie bepaal je de focus van de stage.
 • Individuele begeleiding, om het optimale uit de opleiding te halen: Active learning met proactief gebruik van het individueel opleidingsplan, reflectie en tijd voor persoonlijke ontwikkeling
 • Active teachers die open staan voor feedback
 • Een concrete invulling van de actuele thema’s uit het landelijk opleidingsplan ‘intellect’: 1) Ouderen: afdeling geriatrie, MDO, poli, internisten ouderengeneeskunde; 2) Leiderschap: leiderschapsdoelen IOP/praktijk, DOO-onderwijs, mogelijkheid tot talentklas en TIAS; 3) Patiëntveiligheid: bv. ABCDE cursus  

Opleidingsprogramma

Opbouw

De opleiding Interne Geneeskunde kent een logische opbouw van kennis en vaardigheden in moeilijkheidsgraad

Fase 1

Basis (eerste opleidingsjaar)
De inhoudelijke focus is gericht op de zaal, de spoedeisende hulp, het internistisch denken, diensten doen, de organisatie leren kennen, timemanagement, etc.

Fase 2

Verbreding basis (jaar 2, 3, en 4)
De inhoudelijke focus is gericht op poliklinisch werken, consulten, inslijten van internistisch denken, verbreding klinische presentaties etc.

Fase 3

Verdieping / Differentiatie
De inhoudelijke focus is gericht op diagnostische/therapeutische verdieping, algemene competenties, superviseren etc.

Toenemende zelfstandigheid

Als aios heb je een grote eigen verantwoordelijkheid voor de planning en voortgang van je eigen opleiding. Naarmate je competenties zich verder ontwikkelen en je bekwamer wordt in het vak, worden je geleidelijk complexere taken en meer verantwoordelijkheid toevertrouwd. In het begin van de opleiding werk je onder strikte supervisie. In de loop van de opleiding neemt de supervisie geleidelijk af en krijg je meer vrijheid van handelen.

Keuzestages

Naast de verplichte opleidingsonderdelen, biedt OLVG de keuzestages acute geneeskunde, cardiologie, hematologie, infectieziekten, longziekten, nefrologie, oncologie en ouderengeneeskunde.

Differentiatiestages bij OLVG

Over de differentiatiestages

De differentiatiestages staan beschreven in het lokaal opleidingsplan en aan de hand van een individueel opleidingsplan worden deze op maat gemaakt voor de differentiant.

Acute Geneeskunde

De enkelvoudige differentiatie Acute Geneeskunde richt zich op de adequate opvang, stabilisatie, diagnostiek en initiële behandeling van patiënten met een acute presentatie van een inwendige ziekte volgens ALS (“advanced life support”) principes. Je leert vaardigheden op het gebied van coördinatie en logistiek van acute zorg aan meerdere patiënten gelijktijdig. Een relatief nieuw element in de opleiding is de point of care echografie. De drukbezochte SEH van OLVG is de ideale leerwerkplek. In de eindstage wordt de differentiant in toenemende mate op afstand gesuperviseerd en kan deze ook zelf een supervisierol op de SEH en AOA gaan vervullen.

Hematologie

De aios met aandachtsgebied hematologie doet ervaring op in diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met aandoeningen van het bloed, beenmerg, lymfevaatstelsel en stolling. De aios leert de essenties van laboratoriumdiagnostiek op het gebied van hematologische morfologie, immunofenotypering, moleculaire biologie en hemostase. De afdeling heeft contacten en professionele inspraak in laboratoria waar hematologische, hemostase, immunologische, cytogenetische en moleculair-biologische diagnostiek en onderzoek plaatsvindt. Deelname aan multidisciplinair werken is belangrijk. Daarnaast doet de aios-ervaring op met de ondersteunende en de psychologische begeleiding van patiënten met levensbedreigende of terminale ziekten. Voor aios in het laatste jaar van het aandachtsgebied is de mogelijkheid ervaring op te doen als zaalsupervisor.

De volgende verschillen en aanvullingen tussen het academisch ziekenhuis en OLVG worden benadrukt:

 • Het OLVG ziet een andere populatie; meer CLL en MDS, meer diagnoses waarvoor (nog) geen behandeling mogelijk (nodig) is, daarnaast ook meer ouderen met co- morbiditeit.
 • Stage in een algemeen ziekenhuis geeft een volledig beeld van alle ketens van zorg van een hematologische patiënt.
 • De assistent zal meer ervaren hoe het is om zelfstandig te werken
Infectieziekten

Het enkelvoudige profiel Infectieziekten houdt zich bezig met de klinische diagnostiek, behandeling en preventie van infecties, inclusief hiv-infecties. Er is een nauwe samenwerking tussen de infectiologen en medische microbiologen. De aios dient aan het eind van de stage te beschikken over probleemoplossend vermogen en ruime kennis van infectieziekten, inclusief de diagnostiek met microbiologische en beeldvormende technieken, de antimicrobiële therapie en de principes van antibioticabeleid. Het OLVG is het grootste hiv-behandelcentrum van Nederland en werkt volgens de principes van Value Based Health Care. Je bent onderdeel van het hiv-team en doet zelfstandig hiv-polikliniek. Tijdens de stage leer je leidinggeven aan het A-team.

Intensive Care

Voor deze stage wordt verwezen naar de opleidingspagina van de IC.

Nefrologie

OLVG biedt een PD-verdiepingsstage van 6 maanden gedurende één dag per week. In het OLVG bestaat veel expertise ten aanzien van peritoneaal dialyse met een chronische patiëntenpopulatie van ongeveer 40 patiënten. Je wordt individueel begeleid, doet zelfstandig PD-poli en neemt deel aan het multidisciplinair overleg dialyse.

Vasculaire geneeskunde

Door de combinatie van academische en perifere werkzaamheden wordt de fellow vasculaire geneeskunde beter voorbereid op toekomstige werkzaamheden. De vasculaire geneeskunde in het OLVG kenmerkt zich door een zeer diverse poliklinische patiëntenpopulatie met een grote diversiteit aan presentaties en ziektebeelden. Het unieke van het OLVG is dat er binnen de poliklinische zorg supervisie wordt gegeven aan verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Daarnaast bestaat er intensieve samenwerking met de neurologie, vaatchirurgie, cardiologie en oogheelkunde. Multidisciplinaire besprekingen bestaan uit een aparte diabetesbespreking en vasculaire bespreking.

Meervoudige differentiatie

Aios die kiezen voor een meervoudige differentiatie, kunnen in het OLVG een deel van hun differentiatie doen. Dit geldt voor acute geneeskunde, infectieziekten en ouderengeneeskunde. Het OLVG heeft een groot patiënten aanbod met een unieke case-mix, dat van toegevoegde waarde is binnen de verschillende differentiatiestages.  

Vakgroep overstijgende stage Medisch Leiderschap binnen OLVG

Bij het OLVG is het ook mogelijk om een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. Klik hier voor meer informatie. 

Toelatingseisen en Solliciteren

De sollicitatieprocedure voor de opleiding tot internist verloopt via het Amsterdam UMC in samenwerking met het OLVG en de andere perifere opleidingsziekenhuizen. Promotieonderzoek en anios-ervaring strekken tot aanbeveling.

Differentianten met interesse in een stage bij het OLVG worden verzocht een mail te sturen naar de opleiders. 

Ook als je belangstelling hebt voor een anios-aanstelling vernemen we graag van je. 

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders Janneke StalenhoefHans Mooij en Ineke Schouten.

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van onze opleiders via j.e.stalenhoef@olvg.nl, h.l.mooij@olvg.nl of w.e.m.schouten@olvg.nl.  

Voor algemene vragen kan je terecht via Interne-opleiding@olvg.nl

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?