Opleiding tot psychiater

Medische vervolgopleiding Psychiatrie

Als arts in opleiding tot psychiater bij OLVG bevind je je in een zeer interessante omgeving met een prettig opleidingsklimaat. De psychiatrie in OLVG wordt in de volle breedte uitgeoefend. Dat wil zeggen dat alle psychiatrische stoornissen worden gediagnosticeerd en behandeld. Enerzijds is er sprake van uitgesproken generalisme, anderzijds heeft de afdeling specifieke functies, die passen in het aanbod van topklinische zorg. Specifieke functies van de afdeling zijn diagnostiek en behandeling van patiënten met relevante psychiatrische stoornissen in combinatie met relevante somatische aandoeningen, psychiatrische patiënten die zwanger zijn, kraamvrouwen met ernstige psychiatrische stoornissen, patiënten met therapieresistente depressies en patiënten waarbij een second opinion is geïndiceerd in verband met complexe problematiek en/of vastgelopen behandelingen. Op de afdeling is veel aandacht voor terugdringen van dwang en drang en veilig incidenten melden. Hierbij zijn alle medewerkers, inclusief de aiossen, betrokken.

De vakgroep werkt met verschillende andere medische specialismen nauw samen. Met de GGZ-instellingen in de omgeving, andere algemene ziekenhuizen, de academische centra, vrijgevestigde psychiaters, huisartsen en de GGD is eveneens een goede samenwerking.

De profileringsstages staan beschreven in het lokaal opleidingsplan en aan de hand van een individueel opleidingsplan worden deze op maat gemaakt voor de aios. Een combinatie van bestanddelen van verschillende stages is mogelijk.

Over het opleidingsteam

De vakgroep psychiatrie bestaat uit 11 psychiaters, die nauw samenwerken met o.a. de medisch psychologen en de andere leden van het multidisciplinaire team, waaronder consultatief-psychiatrisch verpleegkundigen.

De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel op te leiden. Noblesse oblige. Dit gebeurt in een klimaat waar een hoog streefniveau is ingebed in een open professionele omgeving. De opleidingsgroep vindt het van groot belang om wetenschappelijke inzichten kritisch te beschouwen en te integreren in de klinische praktijk. Het is ook van belang dat de aiossen gedurende de opleiding met alle werkzame supervisors nauw samenwerken om verschillende werkwijzen te leren kennen en integreren in het eigen klinisch handelen. De supervisors zijn laagdrempelig te raadplegen zodat de aiossen hun klinisch handelen makkelijk kunnen toetsen. De opleider heeft veel contact met alle aiossen gedurende de gehele opleiding in OLVG en volgt van nabij de voortgang. Continuïteit in de begeleiding en beoordelingen, rekening houdend met het individuele opleidingsplan van de aios, vindt de opleidingsgroep van belang.

Profileringsstages bij OLVG

Stage Ziekenhuispsychiatrie op de medisch psychiatrische unit

De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage ziekenhuispsychiatrie met een duur van minimaal 6 maanden met de focus op de medisch psychiatrische unit (MPU).  Deze stage kan gevolgd worden in het aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie. De stage kan gecombineerd worden met de stage polikliniek of psychiatrische consultatieve dienst. Tevens is er de mogelijkheid om te combineren met de stage elektroconvulsie therapie.

Stage Psychiatrische Consultatieve Dienst

De specialistische functie ziekenhuispsychiatrie betreft de diagnostiek en behandeling van patiënten met een combinatie van een somatische en psychiatrische aandoening.
 
De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt deze stage ziekenhuispsychiatrie met een duur van 6 tot 12 maanden. De stage kan zowel in het basisgedeelte als in het aandachtsgebied volwassenen worden gevolgd. De stage vindt plaats in de psychiatrische consultatieve dienst [PCD], in het algemeen in combinatie met de polikliniekstage.

Stage Psychiatrie Obstetrie Pediatrie

De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Psychiatrie Obstetrie Pediatrie [POP] met een duur van een half jaar tot een jaar. Deze stage kan gevolgd worden in het aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie.
 
Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een ernstig depressieve stoornis, een paniekstoornis, of een psychose. OLVG heeft voor deze doelgroep een expertise- en behandelcentrum opgericht. In het expertisecentrum werken de vakgroepen Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie samen.
Als aios zal je in deze stage intensief betrokken zijn bij het zorgpad van het expertisecentrum POP. Alle nieuwe intakes zullen door de aios worden gezien en in overleg met de betrokken specialisten en de supervisor wordt een op maat gemaakt advies-/bevalplan geformuleerd. Daarnaast zul je de zwangeren die een klinisch kraambed krijgen zelf vervolgen.

Supervisiestage

Tijdens de supervisie-stage leer je aan het einde van je opleiding het werken als supervisor. Dit is een goede voorbereiding op het werk als psychiater in een instelling waar arts-assistenten werken en in opleiding zijn. Je leert om eerder opgedane kennis, vaardigheden en attitudes te gebruiken om andere aiossen [psychiatrie en huisartsgeneeskunde] te superviseren. Dit kan op de klinische afdeling psychiatrie en/of in de psychiatrische consultatieve dienst. Je leert om met de opleidingsgroep aspecten van supervisie en beoordelen te bespreken. Er zal aandacht zijn voor het geven van onderwijs over een voor de stage relevant onderwerp.
 
Je zult je verdiepen in de relevante literatuur en die leren in de praktijk te brengen.
 
De stage kan in het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie gedaan worden. In het algemeen wordt de stage gecombineerd met de stage psychiatrische consultatieve dienst. Ook is er de mogelijkheid om de stage te combineren met een stage beleidspsychiatrie of de stage elektroconvulsie therapie.

Wetenschapsstage

De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Wetenschappelijk onderzoek met een duur van een half tot een jaar. Deze stage kan gevolgd worden in het aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie
 
Wetenschappelijk onderzoek unit psychiatrie & medische psychologie
In veel stages wordt aandacht besteed aan verdere verdieping in een bepaald thema van de psychiatrie. Naast het medisch vakinhoudelijk handelen is een van de andere activiteiten van een specialist het verspreiden van kennis en wetenschap. In deze stage krijg je de mogelijkheid om je kennis en ervaring op dit gebied verder te ontwikkelen.
 
Op de unit psychiatrie & medische psychologie van OLVG is er een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek. Er is samenwerking met de afdelingen obstetrie, nefrologie, interne geneeskunde, intensieve geneeskunde en neurologie. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met andere instellingen.
 
Het is mogelijk om met een eigen deelonderzoek te participeren in een lopend onderzoek dan wel een kleiner eigen onderzoek te doen.

Stage Beleidspsychiatrie

De opleidingsgroep psychiatrie van OLVG biedt een stage Beleidspsychiatrie met een duur van een half jaar. Deze stage kan gevolgd worden in het aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie. De stage kan gecombineerd worden met andere stages.

In veel stages wordt aandacht besteed aan verdere verdieping in een bepaald thema van de algemene psychiatrie. Naast het medisch vakinhoudelijk handelen is een van de andere rollen van een specialist verantwoordelijk zijn voor het beleid van de organisatie. In deze stage krijg je de mogelijkheid om kennis en ervaring op dit gebied op te doen. Tevens zul je kennis nemen van je eigen rol in beleidszaken en je leiderschapskwaliteiten.

De unit psychiatrie en medische psychologie functioneert als een resultaat verantwoordelijke eenheid binnen OLVG.
Je leert om naar aanleiding van een gewenste verandering of een geconstateerd probleem een analyse daarvan te maken en vervolgens een plan van aanpak op te stellen. Je bent vervolgens actief betrokken bij de uitvoering van dat plan.

Je leert de beleidsmatige aspecten van een afdeling psychiatrie binnen een algemeen ziekenhuis kennen, inclusief het zorginkoopproces, en verkrijgt inzicht in de beleidsmatige processen in de organisatie in het perspectief van de landelijke GGZ. Je zult nauw samenwerken met sleutelfiguren binnen het ziekenhuis. Je wordt o.a. betrokken bij de vergaderingen van de staf en bij de jaarlijkse zorginkoop.

Vakgroep overstijgende stages binnen OLVG

Bij OLVG is het ook mogelijk om o.a. een leergang te volgen voor excellente aios die verdieping zoeken in medisch leiderschap. 

Toelatingseisen en Solliciteren

Voor de opleiding tot psychiater  is er een jaarlijkse sollicitatieprocedure in OLVG. In oktober vindt de briefselectie plaats van kandidaten die interesse hebben om de opleiding tot psychiater te starten per april van het daaropvolgende jaar.

 Aios die zich willen profileren in een of meerdere werkgebieden die beschreven staan bij de profileringsstages worden verzocht om contact op te nemen met de opleiders.

Opleiders

Bekijk meer informatie over onze opleiders dr. A.C.M. Vergouwen en dr. J.G Lijmer

Contact

Neem voor meer informatie en vragen contact op met één van de opleiders. Ook als je belangstelling hebt voor een anios aanstelling vernemen we graag van je.

Dr. A.C.M. Vergouwen, tel. 020-5108562, e-mail a.vergouwen@olvg.nl 

Dr. J.G Lijmer, tel. 020-5994275, e-mail j.g.lijmer@olvg.nl

Wellicht ook interessant?

: waar ben jij op je plek?