Privacy- en cookieverklaring

Privacy Verklaring Sollicitanten OLVG

In deze privacyverklaring licht OLVG graag toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar sollicitanten. Sollicitanten van OLVG moeten ervan op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens is hierin voorwaarde.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Stichting OLVG (“OLVG”), gevestigd Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41199082, is verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

  • Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum
  • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens over opleiding en ervaring: CV, getuigschriften, diploma’s, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

  • Afhandeling van werving- en sollicitatieprocedures
  • Om contact met u te leggen en onderhouden (post, telefonisch, per e-mail)

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

In principe delen wij uw gegevens die u op basis van uw sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Dit wordt dan van tevoren aan u aangegeven.

Naast het indienen van sollicitaties, kunnen geïnteresseerden in werken bij OLVG via een aanmeldformulier op onze website hun interesse kenbaar maken voor bijvoorbeeld een open dag. Deze gegevens worden alleen voor dat specifieke doeleinde gebruikt, bijvoorbeeld het deelnemen aan een open dag, het hebben van een koffiedate of een dagdeel meelopen bij een van onze afdelingen. De vrijwillige verstrekte gegevens worden na het betreffende contactmoment of op eerste verzoek verwijderd.

Rechtsgronden voor de verwerking

Uitvoering overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerkt OLVG uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de sollicitatieprocedure.

Toestemming

Indien de verwerking niet gebaseerd kan worden op een van bovengenoemde grondslag, zal OLVG om uw toestemming vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het bewaren van uw sollicitatiegegevens na afronding van de sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

OLVG bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een van bovengenoemde doeleinden.

In het algemeen verwijderen wij u persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij uw gegevens tot twaalf maanden na de beëindiging van de procedure.

Indien u via de website heeft aangegeven e-mails te willen ontvangen ter kennisgeving van nieuwe vacatures in uw interessegebieden, bewaren wij uw e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat u heeft aangegeven dergelijk e-mails niet langer wenst te ontvangen.

Voor sollicitanten die in dienst treden van OLVG geldt dat de sollicitatiegegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

OLVG zorgt voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Binnen OLVG geldt dat medewerkers alleen uw gegevens kunnen inzien indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De systemen waarin uw gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord of 2-factor authenticatie. Als persoonsgegevens door een andere partij van OLVG worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging, gebruik en het bewaren van de gegevens.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring leggen wij dit uit. Mocht u meer informatie willen dan kunt u hierom verzoeken.

Recht op inzage en recht op kopie personeelsdossier

U heeft te allen tijde het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verzamelen.

Recht op correctie

Als blijkt dat uw gegevens onjuist of verouderd zijn en/of als u deze wil laten aanvullen heeft u het recht om dit te laten corrigeren.

Recht op verwijdering

U kunt verzoeken om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken kunnen we niet verwijderen.

Recht van bezwaar

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ook bezwaar maken tegen die verwerking.

Uitoefenen rechten

Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact opnemen met Recruitment, zij zijn bereikbaar via recruitment@olvg.nl

Recht om een klacht in te dienen

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG. Deze kunt u bereiken op FG@olvg.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over privacyregelgeving. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens door OLVG.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijziging vereist dat wij u om toestemming vragen zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en uw toestemming vragen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met recruitment@olvg.nl

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG. Deze kunt u bereiken op FG@olvg.nl.

 

 

Cookieverklaring

OLVG maakt op de website gebruik van analytische, functionele en tracking cookies*.

OLVG maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met het doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen. OLVG heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf, ook uw surfgedrag niet kan herleiden tot u als persoon.

Verder maakt OLVG op de website gebruik van functionele cookies, welke het mogelijk maken om de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Er wordt gecontroleerd of JavaScript gebruikt kan worden met uw browser, om de website daarop aan te kunnen passen. Deze gegevens worden bij het sluiten van uw browser verwijderd.

OLVG maakt op de website ook gebruik van zogeheten tracking cookies. Uitsluitend met uw voorafgaande toestemming plaatsen wij en onze adverteerders tracking cookies op uw computer of mobile devices, welke kunnen worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk dan wel het netwerk van onze adverteerders bezoekt. Het op basis daarvan opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Voor het insluiten van Youtube video’s in haar website maakt OLVG gebruik van de cookievriendelijke oplossing van Youtube, waarbij geen cookies worden geplaatst.  

Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Tracking cookies van derden kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices (zie hieronder) zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. 

Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:

- Your online Choices: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/veelgestelde-vragen,

- Veilig internetten: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/,

- Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies).

* Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker.

Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring

OLVG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.